Om oss

Vi lyssnar, ser möjligheter och sätter igång

Med vår kombination av lyhördhet, expertis och erfarenhet av språk- och kommunikationsutveckling i olika branscher och på olika arbetsplatser, kan ni dra nytta av forskning, det som redan gjorts OCH hitta er egen väg. Ni är unika, men har också likheter med andra. Vi tar hänsyn till det.

Vi gör det tillsammans, anpassat till de ni är, er situation och hur redo arbetsplatsen är för förändring.

Karin Mattsson              Katarina Stolpe

Våra värderingar

Engagemang

Vi sätter oss helhjärtat in i era behov och mål. Vår lust och framåtanda bidrar till er framgång.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

Utveckling

Vi reflekterar, uppdaterar oss, balanserar stöd och utmaning och tar vara på egna och andras styrkor och idéer.

Kvalitet

Vi föreslår genomtänkt och hållbar utveckling, baserad på forskning och beprövade erfarenheter, inom området språk, kommunikation och arbetsplatslärande.

Exempel på uppdrag

Språknivåer, tjänsten

Språkbedömningar inom äldreomsorgen. Södertälje kommun

Framtagning av medarbetares språkprofiler, genom handledd självbedömning. Profilerna visar 6 nivåer och 5 språkliga färdigheter. Medarbetarens språkprofil kan matchas med språkprofiler för olika tjänster, till exempel för vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska, för att se behovet av eventuell utveckling eller få bekräftat att medarbetarens språknivå räcker till för att utföra arbetsuppgifterna.

Intro-utbildning med handledning för personal, Hagabergs Folkhögskola

Online utbildning, steg 1. Utbildningen var starten av ett mer omfattande och långsiktigt arbete med att skapa en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats, för deltagare, lärare och andra personalgrupper på skolan. Innehåll: språkforskning, språksyn, beskrivningar av språknivåer, olika vägar att utveckla ett språk, omgivningens kommunikation, språkutveckling i andra ämnen än svenska, ledarskap för lusten att utveckla språk och kommunikation samt den största frågan, inkludering.

Chefsutbildning, Renova AB

Utbildning på arbetsplatsen för chefer och HR, för inblick i olika sätt att utveckla svenska som andraspråk i arbetlivet och betydelsen av omgivningens flexibilitet i kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser. I utbildningen rymdes även reflektion och övning i gemensam framtagning av språkprofiler för olika tjänster, under handledning av HR-specialist och språkbedömare.

Vår story

Från språkutbildningar till arbetsplatslärande och digitala verktyg

Språkutbildningar, formellt lärande och fokus på den person som lär sig

Verksamheten startade i Språket i Fokus 1995, med språkutbildningar i både privat och offentlig sektor. Språkutbildningarna flyttade in på arbetsplatserna.  Vi åkte runt och skaffade oss inblick i en lång rad branscher och arbetsplatser. Varje dag var en spännande resa. På förmiddagen kunde vi träffa ingenjörer i kontorsmiljö, på eftermiddagen en barnmorska på en vårdcentral och dagen därpå kunde vi ha språkträning med operatörer i en fabrik.

Relevant innehåll

Till en början efterfrågade ingen ett innehåll som var kopplat till arbetet. De flesta hade erfarenhet av utbildningar med ett fast innehåll. Efter hand bytte vi ut delar av det traditionella innehållet. Vi uppmuntrade deltagare och chefer att förklara vilka behoven, att bidra med material från arbetsplatsen, att diskutera den kommunikation som fanns på jobbet och att reflektera över den egna delaktigheten.

Vi lyckades forma språkutbildningar som verkligen stöttade varje medarbetare i kommunikationen i själva arbetet och också i de samtal som var en del av arbetsplatsernas sociala kommunikation.

Vi jobbade med det formella lärandet och designade utbildningar för medarbetare i roller.

Men med åren såg vi att kursdeltagarnas omgivning och arbetsmiljön ofta spelade en större roll för språkutvecklingen än vad utbildningarna gjorde. Vi märkte det speciellt hos de som fortsatte med sin utbildning efter att de bytt avdelning och fått nya kollegor. Plötsligt, i en ny arbetsmiljö, kunde utvecklingstakten av språket förändras, ibland till det bättre, ibland till det sämre.

Mer fokus på omgivningens betydelse och det informella lärandet

Vi började intressera oss ännu mer för kommunikationen på arbetsplatsen och det lärande som kunde ske informellt i det dagliga arbetet. Vi började också intressera oss för kollegorna, cheferna och HR, som kunde påverka förutsättningarna för arbetsplatslärandet. Vi ville engagera hela arbetsplatsen på något sätt, visa kollegorna hur viktiga de var och se till att få igång kommunikationen, jobba mer med agil kommunikation och strategier för kommunikationsträning –  och då, ja då, kunde språkutvecklingen verkligen ta fart på de flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatserna!

Nu ville vi dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter av att kombinera arbetsplatslärande och utbildning på jobbet.

Förutsättningar för språk- och kommunikationsutveckling på arbetsplatserna

2018 startade vi One&All med visionen Inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser. Vi hade bestämt oss för att verkligen utmana traditionen, den tradition som säger att människor först ska lära sig språket fullt ut på kurs och sedan arbeta. Vi visste att man behöver få fortsätta utveckla sitt språk under hela sitt arbetsliv, att kollegorna är otroligt viktiga för att lyckas. Vi gjorde oss redo att visa vikten av ett arbete med språk och kommunikation som en del av arbetet med mångfald, inkludering, arbetsmiljö och den lärande organisationen.

Så mycket mer än bara språk – allt hänger ihop

Idag arbetar vi med språk- och kommunikationsutveckling på arbetsplatser med nära koppling till grundförutsättningarna mångfald & inkludering, tillgänglighet, lärande organisationer, psykologisk trygghet, social hållbarhet och arbetsmiljö.

Det är i kommunikation och i relationer med andra som vi kan skapa lärande, trygghet och en fungerande mångfald där alla kan vara delaktiga, bidra och utmana.

För att skapa språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser behövs bredare kunskap hos fler, för att kunna utveckla verksamheten och göra en medveten, strategisk omställning mot effektivare språk- och kommunikationsutveckling.

Digitalisering och tillgänglighet

Pandemin fick oss att inse att vi behöver komplettera vår verksamhet med digitala lösningar, både för att räcka till, jobba över ett större geografiskt område och fortsätta driva vår verksamhet framåt.

Idag kan vi erbjuda dig att boosta ditt CV med hjälp av våra digitala verktyg för att beskriva och bedöma språknivåer, se verksamhetens utgångsläge och behov av utveckling! Vi kan också hjälpa till att ta fram kompetensprofiler för olika tjänster.

Inom kort startar vi även en rad utbildningar och coaching online! Ni är hjärtligt välkomna!

Konsultation

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera hur språket och kommunikationen på er arbetsplats kan stärkas. Vi bjuder er på gratis konsultation online.

 

År som etablerade språkutvecklare i arbetslivet

uppdrag